+48 797 799 049

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA

 

Świat współczesny pędzi w nieznanym kierunku, pogrążony jest w chaosie norm i zasad, w którym przyszłość rysuje się niepewnie… W natłoku codziennych spraw, kryzysie wartości i powszechnym dążeniu do posiadania- zaniedbaliśmy jedną z fundamentalnych potrzeb człowieka… poczucie bezpieczeństwa... Według teorii hierarchii potrzeb A.Maslowa dopiero, kiedy człowiek ma spełnione potrzeby pierwszego stopnia, zaczyna odczuwać i spełniać potrzeby z kolejnych stopni. Teoretycznie wydaje się, że potrzebę bezpieczeństwa łatwo jest spełnić. W praktyce jednak ze względu na zakres tej potrzeby – wcale nie jest tak łatwo. Poczucie bezpieczeństwa jest pojęciem złożonym, i w takiej złożoności, na wszystkich polach potrzebujemy je odczuwać. Można je rozpatrywać w kategoriach jednostkowych, grupowych, narodowych oraz międzynarodowych….

                                                                                                                                            

Zadajemy sobie dzisiaj pytanie:

 

Jak żyć we współczesnym nieprzewidywalnym, pełnym zagrożeń świecie?Jak czuć się bezpiecznie?

 

Zagrożenie bezpieczeństwa to potencjalne lub istniejące zjawiska, sytuacje bądź też działania godzące w wartości i interesy jednostki/ interesy narodowe, stwarzające niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, warunków bytu, mienia i środowiska oraz destabilizacji życia społecznego, państwowego a także osłabienia rozwoju.. Mając na uwadze ostatnie wydarzenia na arenie międynarodowej-okrutnej napaści sił zbrojnych Rosji na Ukrainę…czujemy niepokój. W miarę narastania rzeczywistych zagrożeń w niestabilnym dziś świecie obserwuje się coraz większą determinację w poszukiwaniu bezpieczeństwa...

 

Na nasze jednostkowe poczucie bezpieczeństwa składają się nasze cechy biologiczne, wrodzone. Ważnym elementem jest też to, co w psychologii określa się mianem różnic indywidualnych, czyli nasz temperament. Istotna jest reaktywność emocjonalna, która – wysoka lub niska decyduje o gotowości do reagowania lękiem na różne sytuacje. Im wyższa reaktywność, tym większa gotowość do utraty poczucia bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

 

W nas samych pojawia się konflikt pomiędzy pragnieniem spokoju, ciszy, poczucia bezpieczeństwa a nieprzewidywalną rzeczywistością… i prowadzi do coraz większej frustracji…                                                                                                                                                                                        

 

DZIECKO 

 

Na rozwój poczucia bezpieczeństwa u dziecka wpływa od samego początku rodzaj więzi, jaka łączy je z rodzicami, później świadomość bycia akceptowanym przez rodziców oraz sprzyjający klimat uczuciowy panujący w rodzinie. Krzyk, przemoc, zmienność emocjonalna dorosłych, czasem niekonsekwencja w zachowaniu, niestabilność życia codziennego czy łamanie danego dziecku słowa to tylko niektóre elementy rujnujące bezpieczeństwo dziecka. Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa odczuwane przez dziecko może przyczyniać się do przyjmowania postawy wycofania, rozwijania postawy lękowej, okazywania obaw przed wchodzeniem w relacje. Może też objawiać się w braku lub ograniczonym zaufaniu do ludzi. Deficyty w rozwoju bezpieczeństwa u dziecka pojawiają się również w sytuacji, gdy ograniczona zostaje dostępność opiekunów dziecka czy występuje poczucie braku wsparcia z ich strony.

 

OSOBY DOROSŁE

 

Złożona jest sytuacja osób dorosłych, którzy z różnych przyczyn funkcjonują w poczuciu zagrożonego poczucia bezpieczeństwa... bowiem deficyty rozwojowe mają ogromny wpływ na nasze dorosłe życie. Poważne problemy mogą pojawić się również, gdy zbyt długo tkwimy w sytuacji zagrażającej naszemu bezpieczeństwu, gdy nie umiemy sobie z nią poradzić i kiedy odbieramy ją, jako permanentną, nieprzewidywalną czy traktujemy ją, jako sytuację bez wyjścia.                                                                                             

W dorosłym życiu ważne dla naszego samopoczucia jest by zdobywać wiedzę o tym, jak nie czynić świata jeszcze bardziej nieustępliwym za sprawą naszych reakcji takich jak przypływy wściekłości, użalanie się nad sobą, zadufanie w sobie… Co zatem czynić, jak sobie radzić? Jak wzmacniać poczucie bezpieczeństwa? 

          

Z punktu widzenia kształtowania się i pogłębiania poczucia bezpieczeństwa, istotne znaczenie ma:

 

*bezpieczna więź z rodzicem od chwili narodzin *bezpieczna przestrzeń dla rozwoju dziecka

*działalność edukacyjna- wzbogacanie zasobu wiedzy, przygotowanie młodego pokolenia do życia w świecie pluralizmu moralnych wartości i konieczności wyborów, których każdy człowiek musi dokonywać osobiście

*system wartości i przekonań normatywnych modyfikujących decyzje, wybory i styl reagowania (jako aksjologiczne regulatory działania jednostki działającej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa)

*poznawanie rzeczywistości i zachodzących w niej procesów co ułatwia społeczne, bezpieczne funkcjonowanie jednostki

* tworzenie więzotwórczych struktur umożliwiających społeczne zbliżenie się ludzi, bezpośrednie interakcje, a także aktywność społeczną

*kształtowanie postaw prospołecznych,które polegają na podejmowaniu działań na rzecz innych ludzi, jak niesienie pomocy lub dostrzeganie ich potrzeb                                                                                   

*doskonalenie umiejętności związanych z praktycznym działaniem w różnych sferach życia oraz budowaniem własnej kondycji psychicznej…

 

Chcąc wymienić obserwowane dzisiaj współczesne zagrożenia dla rozwoju jednostki jak i społeczeństw należy obowiązkowo zwrócić uwagę na przemiany cywilizacyjne… bowiem obecne zagrożenia mają głównie „cywilizacyjny” charakter. Są w dużej mierze wytworem działalności człowieka, które sam sobie i przeciwko sobie stworzył...

 

Począwszy od:     

                                                                                                                                                                        

*rozpadu rodzin

*ucieczek w nowe uzależnienia behawioralne (od intenetu, fonoholizm, zakupoholizm…)

*osłabienia więzi społecznych (wciąż postępująca technicyzacja/ cyfryzacja życia)

*trudności w zrozumieniu i przystosowaniu się człowieka do coraz szybszego tempa życia (co rodzi ogromne stresy- niepewność jutra, izolowanie się od społeczeństwa)

*rozwój materialny stawiany ponad rozwój duchowy (społeczny model kuturowy; kryzys wartości)

*osłabienie kreatywności intelektualnej (bezrefleksyjne przyjmowanie informacji, zalew informacyjny)

*przemocy w sieci (cyberbullying, cyberterroryzm)

                                                                                                                                                                                      

I kończąc na tym, od czego zaczęłam…często (oczywiście, nie zawsze) z powodu braku zaspokojenia fundamentalnej potrzeby, jaką jest poczucie bezpieczeństwa:

 

- zaburzenia zachowania

- depresje ( diagnozowane od coraz młodszego wieku dzieci, tj. od 6/7r.ż)

- zaburzenia emocjonalne

- zaburzenia lękowe

- zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (…)

 

I inne, których statystyki sa porażające.

 

                                                                                                                                     …ku refleksji 

                                                                                                     

                                                                                                                                      Małgorzata Bondos      

 

made by resignis.pl
Gabinet psychologiczno terapeutyczny

Małgorzata Bondos

ul. Tartaczna 14

70-893 Szczecin

tel. 797 799 049

email:  rezerwacje@malgorzatabondos.pl

FB Psycholog Małgorzata Bondos | Facebook